2
4
5
3
1

Cây Ruột Vịt

Cây Mười Giờ Úc

Cây Huyết Dụ

Cây Lá Gấm

Cây Lẻ Bạn

Cây Ắc Ó

Cây Chuỗi Ngọc

Cây Kỉ Đỏ

Cây Mắt Nhung

Cây Cô Tòng

Cây Bạch Trạng

Cây Da Huy

Cây Vàng Bạc

Cau Nga Mi

Cây Trúc Đùi Ếch

Cây Trúc Chỉ Vàng

Cây Trúc Quân Tử

Cây Tùng Bách Tán


Cây Phát Tài Núi

Cây Cau Vàng

Cây Kè Bạc

Cỏ Nhung

Cỏ Lạc

Cỏ Lá Tre

Cỏ Lá Gừng

Cỏ Chỉ Nhật

Cây Nguyệt Quế

Cây Tùng Duyên

Cây Sứ Thái

Chuối Rẻ Quạt

Cây Ngâu

Cây Trúc Bách Hợp

Cây Mai Chiểu Thủy