4
3
1
2
5

Cây Hồng Lộc

Cây Tùng Bách Tán

Cây Trúc Đùi Gà

Cây Tre Vàng Sọc

Cây Cau Đỏ

Cây Dừa

Cây Cau Đuôi Chồn

Cây Cọ

Cây Trắc Bá Diệp

Cây Sanh, Si Tầng

Cây Phát Tài

Cây Tùng Vạn Niên

Cây Vạn Tuế

Cau Champagne