1
5
3
2
4

Dây Bìm Bìm

Dây Chanh Dây

Dây Đăng Tiêu

Dây Đậu Biếc

Dây Cẩm Cù Lá Tim

Dây Nho Bông

Dây Cẩm Cù

Dây Chuỗi Vàng

Dây Trầu Ông

Cây Ngọc Nữ

Cây Chuỗi Ngọc Bi

Cây Thài Lài Tía

Dây Hồng Anh

Cây Lan Hạt Dưa

Cây Dừa Cạn

Dây Leo Tigon

Cây Hoa Giấy

Mai Hoàng Yến