2
1
4
3
5

Cây Trầu Bà Đế Vương

Cây Trầu Bà

Cây Trầu Ông

Cây Lan Bình Rượu

Cây Trầu Bà Khía

Cây Oai Hùng

Cây Thịnh Vượng

Cây Lộc Nhung