5
1
4
3
2

Cây Trầu Bà Đế Vương

Cây Trầu Bà

Cây Trầu Ông

Cây Lan Bình Rượu

Cây Trầu Bà Khía

Cây Oai Hùng

Cây Thịnh Vượng

Cây Lộc Nhung