5
1
4
3
2

Dây Tóc Tiên

Dây Mành Mành

Dây Quỳnh Anh

Dây Hoa Rạng Đông

 

Dây Ánh Hồng

 

Cây Lan Tim

Cây Bông Giấy

Giàn Cây Huynh Đệ

Cây Son Môi

Cây Mai Địa Thảo

Giàn Bầu Hồ Lô

Cây Thiên Môn

 

Cây Thằn Lằn

 

Cây Dạ Yến Thảo

Cây Mẫu Tử

Giàn Sử Quân Tử

Cỏ Lan Chi

Giàn Bạc Thau